بهره برداری کردن از اختراع

 

بهره برداری از اختراع ثبت شده، بوسیله افرادی به جز صاحب اختراع، به شرط موافقت کردن صاحب آن می باشد.

در صورتی که بهره برداری از اختراع درباره ی فرآورده باشد موارد زیر:

هنگامی که اختراع درباره ی یک فرآورده باشد:

–   ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و همچنین استفاده از فرآورده

–   ذخیره چنین کالای به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده

–  هنگامی که موضوع ثبت اختراع یک فرآیند می باشد:

–  استفاده از فرآیند

–  انجام هریک از موارد فوق در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید