خصوصیات شرکت سهامی خاص

  • حداقل میزان سرمایه مورد نیاز جهت ثبت، یک میلیون ریال می باشد.
  • حداقل تعداد افراد سهامدار در شرکت سه نفر می باشد.
  • تعداد بازرسین مورد نیاز دو نفر
  • برای مبلغ اسمی، محدودیتی وجود ندارد.
  • سهام شرکت سهامی خاص بر عکس شرکت سهامی عام، قابل عرضه در بورس نمی باشد.

چهارچوب های قانونی در ثبت علائم تجاری

حمایت کردن از علامت تجاری، یا بوسیله ی ثبت آن، یا بوسیله ی استفاده از آن انجام می گیرد که بنا به قانون داخلی کشورها، گوناگون می باشد.

در قانون ثبت اختراعات، علامت تجاری و طرح صنعتی، برای ثبت کننده حق تقدم بوجود نمی آورد.

به همین دلیل ثبت کردن یک علامت در کشور حائز اهمیت می باشد حتی در صورتیکه مطابق با قانون کشور، ثبت علامت تجاری اختیاری می باشد.

جهت ثبت یک علامت تجاری در کشور، در آغاز صاحب آن باید اظهارنامه خود را به دفتر علامت تجاری از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد تا مراحل رسیدگی شروع گردد.

پس از رسیدگی علامت تجاری بوسیله ی کارشناسان اداره، چنان چه مورد تشابهی موجود نباشد، اداره به صادر کردن آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری اقدام می کند.

در متن این آگهی ذکر می شود که هر شخص نسبت به ثبت کردن این علامت اعتراضی داشته باشد، می تواند در مدت زمان ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ارائه نماید.

چنان چه اعتراضی صورت نگیرد، اداره بعد از مدت زمان ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مورد نیاز توسط متقاضی، به انتشار آگهی رسمی علامت اقدام می کند. در این صورت بعد از چاپ آگهی شخص مورد نظر می تواند گواهی خود را از اداره دریافت کند.

ولی در صورتیکه اعتراضی وارد نباشد، اداره این موضوع را به شخص ثبت کننده اعلام می نماید.

متقاضی وظیفه دارد در مدت زمان ۲۰ روز یا این اعتراض را بپذیرد و پرونده مختومه شود یا نمی پذیرد، که در این صورت موضوع به کمیسیون برای تعیین تکلیف ارسال می شود.

قوانین ثبت شرکت تعاونی 

-تعداد اعضا نباید کمتر از ٧ نفر باشد و در زمان فعالیت نیز نباید کم شود.

-تعداد اعضا باید ۵٠ در صد مشاغل تعاونی باشد. در شرکت هایی که دولت به منظور کمک و اشتغال زایی بنا کرده است.

-اگر سرمایه شرکت به وسیله اعضا شرکت تعاونی تامین شود و دولت نقشی در ان نداشته باشد نیاز نیست بند دوم را رعایت کنند.

-تعداد اعضا شرکت تعارنی توسط اهلیت مدیران تعاونی و تعاونی مرکز تعیین می شود.

-اعضا تعاونی باید مبلغ مورد نظر را در زمان تعیین شده که ٢سال می باشد تامین کنند.

-میزان سرمایه اعضا برابر می باشد مگر اینکه خود اعضا تعیین کنند و حداکثر سرمایه باید ٣٠ درصد باشد.

-اتحادیه تعاونی با ٧ عضو در یک هدف مشترک در سطح کشور فعالیت می کنند.