حمایت از اختراع

بعد از دریافت مجوز و ثبت اختراع، به دو روش یک اختراع مورد حمایت قرار می گیرد.

حمایت ایجابی: یعنی حمایتی که به مالک این اختراع اجازه داده می شود از تفکر و خلاقیت خود استفاده کند.

حمایت سلبی: حمایتی می باشد که تمامی امتیازات اختراع به مالک آن تعلق می گیرد یعنی تمام حق صادرات و واردات ان محصول و تمامی محصول هایی که از این فرآیند به دست می آیند به مالک آن اختراع می رسد.

اختراع چیست؟ 

اختراع حاصل فکر و خلاقیت ذهن یک فرد می باشد. که به پیشرفت علم و راحت تر کردن مسائل مختلف کمک می کند. اختراع یک فرد زمانی در یک کشور به رسمیت شناخته می شود که طبق قوانین آن کشور در مسائل خارجی این مبحث به ثبت رسیده باشد.

و شرایط استفاده از اختراع دست مرجع موبوطه یعنی شرکت ثبت اختراع می باشد.

ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده  

 

تغییرات در اختراع، برای ثبت، باید طبق قانون اداره ی مالکیت صنعتی، فراهم گردد.

در انتها، همه ی تغییرات ذکر شده، باید برای ثبت در روزنامه رسمی، چاپ شود.

همه ی تغییرات در طی زمان اعتبار ورقه ی اختراع، اعم از: کامل کردن یا اضافه کردن، باید با در نظر داشتن قانون و مقررات، و با ارائه اظهار نامه به همراه شرح آن و نقشه های اختراع انجام شود. و ورقه ی اختراع تکمیلی صادر گردد.