الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

هر تغییر در اختراع، باید طبق قانون با پرداخت کردن حقوق دولتی در اداره مالکیت صنعتی، ثبت شود.

و پس از طی روند مربوطه، در روزنامه رسمی درج و ثبت شود.

همه ی تغییرات یا اضافه کردن تکمیلی، در زمان اعتبار ورقه اختراع، الزامی است با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوطه، و با ارائه اظهار نامه، به علاوه ی شرح و نقشه های اختراع، می باشد. تا ورقه اختراع تکمیلی صادر شود.

ورقه اختراع تکمیلی مذکور، پیرو هر آنچه که قبلاً ذکر شده بود، قوانین و ضوابط و اعتبار ورقه اختراع اصلی می باشد.

هر نوع تغییری مربوط به نام، آدرس، یا تابعیت مخترع باید ثبت گردد.

در صورتی که تغییر درباره ی اصل اختراع، یا صاحب اختراع، یا نام، آدرس و تابعیت مخترع، ثبت نشود، همه ی این تغییرات، توانایی گواهمندی و توقع در منابع و محکمه را ندارد.

 

پرینت مربوط به شماره اقتصادی

 

پرینت، یک ورقه ی صادر شده توسط سیستم، پیش از صادر کردن کارت می باشد. و تمامی اطلاعات در رابطه با مودی همانند: هویت و مالیات.

که به جای رسید از مودی بوسیله ی مامورین پست و ذخیره در پرونده ی مودی استفاده می شود.

 

تغییر آدرس شرکت

 

در صورتیکه بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته اید، آدرس شرکت ثبت شده مورد نظر را تغییر دهید، باید این تغییر آدرس را حتماً به شکل صورتجلسه ی تغییرات تنظیم و در روزنامه رسمی درج نمایید.

آدرس شرکت، محلی است که از جنبه ی قانونی، به عنوان نشانی اصلی و دارای اعتبار برای همه ی ارسال ها استفاده می شود.

بدین سبب حتماً باید این تغییر اعلام شود.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه

 

برای ثبت موسسات غیرتجاری مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

-دو نسخه تقاضانامه

-دو نسخه اساسنامه

-کپی شناسنامه تمامی اعضاء

-کپی کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء

-اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل آن