مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقیقی)

 • کپی شناسنامه و کارت ملی شخص
 • تنظیم کردن ادعانامه
 • توصیف اختراع
 • خلاصه اختراع
 • نقشه اختراع
 • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقوقی)

 • تنظیم کردن ادعانامه
 • توصیف اختراع
 • خلاصه اختراع
 • نقشه اختراع
 • کپی روزنامه رسمی شرکت
 • آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی تغییرات شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء در شرکت
 • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

مزایای ثبت اختراع

 

مخترع ، با ثبت کردن اختراع مورد نظر، می تواند دیگران را موظف به احترام برای بدست آوردن حقوق حاصل از ایجاد و پدیده ی فکری وی، کند. و همچنین، از کپی‌برداری بدون اجازه‌ی مخترع، گرفته شود.

 

ثبت شرکت تضامنی

 

این شرکت ها به صورت خصوصی فعالیت می کنند. و اعضای شرکت باید دارای اعتبار و سرمایه باشند. زیرا بسیار برای شرکت مهم و دارای اهمیت می باشد.

سرمایه افراد سهام دار در شرکت باید یه قدری باشد که زمانیکه شرکت دچار مشکل شد به خوبی بتوانند مشکلات شرکت را برطرف کنند. و بدهی های شرکت را کاملاً پرداخت کنند.

در نام شرکت باید کلمه تضامنی آمده باشد. و همچنین می تواند در نام شرکت نام شرکا نیز آورده شود.

ثبت شرکت تضامنی زمانی انجام می شود که تمام سرمایه به صورت نقدی پرداخت و سهم شرکا نیز به صورت غیر نقدی با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شود.

لازم به ذکر است که نحوه تقسیم سود بین شرکا طبق قرداد تعیین شده از قبل انجام می شود و مدیر عامل هم می تواند از بین سهام داران انتخاب شود یا فردی از بیرون شرکت باشد.

تصفیه شرکت سهامی

 

تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.

پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید . با این کار دیگر وظایف و مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد .
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشدو یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح در خواست نماید .

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه

 

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر ۲ سال است تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران بلا مانع است .

اگر مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت اعلام نماید و نیز در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ور شکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند ولی اگر مدیر تصفیه مجمع عمومی عادی سهامداران را برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت کند.

اعتبار ثبت علامت تجاری

 

پس از تاریخ ثبت برند و تحویل اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری، علامت تجاری مورد نظر، به مدت ده سال اعتبار دارد.

این مدت زمان مربوطه، با درخواست صاحب علامت، جهت دوره‌های پشت سرهم ده ساله، قابل تمدید می باشد‌.

در ضمن، بعد از اتمام این زمان ده ساله، باید برای پرداخت هزینه‌های تمدید اقدام کرد.

و یا برای جریمه‌ی تاخیر آن، یک دوره ی ارفاقی ۶ ماهه در گرفت.