پلمپ دفاتر

مطابق با قانون، هر نوع فعالیت مالی، تجاری و.. انجام می پذیرد، حال در قالب شرکت، موسسه، یا هر سازمانی، باید اداره ی مالیات را از امور و فعالیت های خود، مطلع کنند.

بدین جهت با تهیه ی دفاتر پلمپ این امر فراهم می شود و تهیه ی این دفاتر الزامی می باشد.

به این دفاتر، دفاتر قانونی پلمپ گفته می شود.

به محض تحویل این دفاتر، باید برای پر کردن آن اقدام شود. البته نیاز به دقت بسیاری می باشد.

انواع دفاتر پلمپ :

  • دفتر پلمپ روزنامه
  • دفتر کل
  • دفتر دارایی
  • دفتر پلمپ روزنامه

آگهی دعوت در شرکت

در مرحله ی ابتدایی و در زمان درخواست شده، هیات مدیره مجاز است تا نسبت به چاپ آگهی دعوت اقدامات ضروری را انجام دهد.

رئیس هیئت مدیره وظیفه دارد که مجامع عمومی صاحبان سهام را در زمانی که هیئت مدیره وظیفه ی دعوت آن ها را دارد، دعوت کند.

بازرسان در شرکت می توانند، نسبت به چاپ آگهی مجامع عمومی عادی، فوق العاده ، و در زمان اقتضای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، منتشر کنند.

بعد از تشکیل شرکت و ثبت آن، هیأت مدیره باید برای تهیه دفاتر قانونی یعنی دفاتر روزنامه و کل، و همچنین پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام کند.

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری به مدت زمان ده سال از تاریخ تحویل اظهارنامه ی ثبت آن می‌باشد.

این مدت زمان با تقاضای صاحب آن، جهت دوره های پیاپی ۱۰ ساله با پرداخت کردن هزینه ی مشخص شده، قابل تمدید می باشد.

یک مهلت با ارفاق در مدت زمان ۶ ماهه که از پایان دوره شروه می گردد، جهت پرداخت کردن هزینه ی تمدید و با پرداخت جریمه ی تاخیر آن محاسبه می شود.