Home2016

ماه: اکتبر 2016

پلمپ دفاتر

مطابق با قانون، هر نوع فعالیت مالی، تجاری و.. انجام می پذیرد، حال در قالب شرکت، موسسه، یا هر سازمانی، باید اداره ی مالیات را از امور و فعالیت های خود، مطلع کنند. بدین جهت با تهیه ی دفاتر پلمپ این امر فراهم می شود و تهیه ی این دفاتر الزامی می باشد. به این...

آگهی دعوت در شرکت

در مرحله ی ابتدایی و در زمان درخواست شده، هیات مدیره مجاز است تا نسبت به چاپ آگهی دعوت اقدامات ضروری را انجام دهد. رئیس هیئت مدیره وظیفه دارد که مجامع عمومی صاحبان سهام را در زمانی که هیئت مدیره وظیفه ی دعوت آن ها را دارد، دعوت کند. بازرسان در شرکت می توانند، نسبت...

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری به مدت زمان ده سال از تاریخ تحویل اظهارنامه ی ثبت آن می‌باشد. این مدت زمان با تقاضای صاحب آن، جهت دوره های پیاپی ۱۰ ساله با پرداخت کردن هزینه ی مشخص شده، قابل تمدید می باشد. یک مهلت با ارفاق در مدت زمان ۶ ماهه که از پایان دوره...