HomeTag

نحوه افزایش سرمایه

کاهش سرمایه و روش های کاهش سرمایه

زمانی که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد کاهش سرمایه امری مطلوب به نظر می رسد . شرایط نامطلوبی که سود ناچیز از فعالیت های شرکت و ضررهای سنگین می تواند باشد و با این منوال تقسیم سود  تا مدتها میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود . در این مواقع شرکت تصمیم به کاهش سرمایه...