مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقوقی)

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵by admin0

  • تنظیم کردن ادعانامه
  • توصیف اختراع
  • خلاصه اختراع
  • نقشه اختراع
  • کپی روزنامه رسمی شرکت
  • آگهی تاسیس شرکت
  • آگهی تغییرات شرکت
  • کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء در شرکت
  • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

Leave a Reply