تصفیه شرکت سهامی

 

تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.

پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید . با این کار دیگر وظایف و مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد .
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشدو یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح در خواست نماید .

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه

 

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر ۲ سال است تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران بلا مانع است .

اگر مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت اعلام نماید و نیز در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ور شکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند ولی اگر مدیر تصفیه مجمع عمومی عادی سهامداران را برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت کند.

انحلال شرکت های تضامنی

 

  • زمانی که شرکت به هدف خود رسیده باشد یا دیگر توانایی رسیدن به آن را نداشته باشد.
  • شرکت برای یک تاریخ مشخص احداث شده باشد و نامه تمدید آن به اداره ثبت ارسال نشده باشد.
  • تصمیم مجمع برای انحلال و جمع کردن شرکت
  • در صورتی که یکی از سهامداران درخواست فسخ شرکت را کند.
  • در زمان ورشکستگی شرکت
  • در صورت راضی بودن تمام شرکا
  • در صورت حکم دادن دادگاه
  • در صورت فوت شدن و یا محدودیت یکی از شرکا با شرط قید شدن در اساسنامه
  • اگر یکی از شرکا ورشکسته شود و شرکت توانایی پرداخت بدهی های این فرد را نداشته باشد می تواند در خواست انحلال کند و اما لازم است که فرد ۶ ماه زودتر با اظهار نامه به شرکت قضیه را اطلاع دهد.

 

انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود:
از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت (ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت)
ازبین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت (بند ۱ از ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت).
در صورت انقضای مدت شرکت (بند۲ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت)
تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی (داقل سرمایه شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد).
در صورت ورشکستگی شرکت.
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت.انحلال شرکت هب حکم دادگاه موارد مندرج در ماده ۲۰۱ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.
به تجویز مواد ۱۰۶ و۲۰۹ و۲۱۰ (ل.ا.ق.ت) یک نسخه از صورت  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه ان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می گردد اگهی شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت های زیاد این شرکت با شرکتهای سهامی به ویژه از نظر مسئولیت شرکا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شرکتهای سهامی در ل.ا.ق.ت آمده است ضروری به نظر می رسد و مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد.

نتیجه شرکت با مسئولیت محدود که حداقل از دو نفر تشکیل می گردد اگر یکی از شرکا فوت نماید برای بقای شرکت قانون تجارت نصی را پیش بینی نکرده است. به نظر میرسد که همانند حقوق فرانسه شرکت بتواند به بقای خود ادامه دهد مگز اینکه اشخاص ذینفع تقاضای انحلال آن را  بنمایند. در مورد عزل مدیر یا مدیران نیز در صورت بروز اختلاف مشکلاتی وجود دارد و ماده ۱۰۵ قانون تجارت به اجمال برگزار شده است .ضمنا مسئولیت جرائی پیش بینی شده در ماده ۱۱۵ قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب آن (۱۳۱۱) وپیش بینی ماده واحده راجع به کلاهبرداری بعلت سنگین بودن مجازات تناسب با جرم ارتکابی ندارد . هم چنین پیش بینی مجمع عادی و فوق العاده و برقراری سیستم بازرسی برای حمایت از حقوق شرکا و اشخاص ذینفع ضروری می باشد مشکلات قانونی موجب گردیده که با توجه به استقبال مردم از این شرکت دعاوی زیادی در دادگستری مطرح گردد.